| ค่าสิเข้ม ค่าสิเทา ค่าสิปรกติ

เคยสงสัยกันหรือไม่ว่าค่าไฟฟ้าถูกคำนวณมาได้ยังไง ถ้าดูจากใบเสร็จค่าไฟ จะประกอบไปด้วยข้อมูลสามส่วน

1. ค่าไฟฟ้าฐาน ซึ่งคิดจาก ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า ค่าก่อสร้างระบบส่งไฟฟ้า ค่าก่อสร้างระบบจำหน่าย ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายตามนโยบายรัฐ

2. ค่าเอฟที (ft) หรือค่าไฟฟ้าผันแปร ซึ่งคิดจาก ค่าเชื้อเพลิง ค่าซื้อไฟฟ้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกินออกมาจากค่าไฟฟ้าฐาน

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

รูปองค์ประกอบค่าไฟฟ้าประเภทต่างๆในใบแจ้งค่าไฟฟ้า

ค่าเอฟทีที่เกิดขึ้น ปรับขึ้นลงตามค่าเชื้อเพลิงที่นำมาผลิตไฟฟ้า ในช่วงเวลานั้น ถ้าค่าเชื้อเพลิงแพง ค่าเอฟทีก็จะเพิ่มขึ้น ถ้าค่าเชื้อเพลิงถูก ค่าเอฟทีก็จะลดลง ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจะมีการปรับทุกๆ 4 เดือน โดยมีคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย