| ค่าสิเข้ม ค่าสิเทา ค่าสิปรกติ
จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย