| ค่าสิเข้ม ค่าสิเทา ค่าสิปรกติ

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ความเป็นมา

ไฟฟ้าเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ที่อำนวยความสะดวกสบายแก่ชีวิตประจำวันของทุกคน การที่จะได้ พลังไฟฟ้ามาต้องอาศัยเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ มาเป็นต้นกำลังในการผลิต นับว่าเป็นโชคดีของประเทศไทย ที่นอกจากจะมีก๊าซธรรมชาติแล้ว ยังมีถ่านลิกไนต์ที่อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นแหล่งทรัพยากร เชื้อเพลิงที่สำคัญของประเทศและใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียอาคเนย์ ทดแทนการสั่งซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศได้จำนวนมหาศาล

สถานที่ตั้ง

โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตั้งอยู่ที่ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ห่างจากตัวเมืองลำปาง เป็นระยะทางประมาณ 26 กิโลเมตร

เส้นทางคมนาคม

จังหวัดลำปางอยู่ห่างจากกรุงเทพฯทางรถยนต์ประมาณ 600 กิโลเมตร ทางรถไฟประมาณ 625 กิโลเมตร และยังสามารถเดินทางโดยเครื่องบินโดยสารได้อีกทางหนึ่งจากตัวเมืองลำปาง เดินทางโดยรถยนต์ตามทางหลวง หมายเลข 1 สายลำปาง - เชียงราย พอถึงหลักกิโลเมตรที่ 601 เลี้ยงขวาไป ตามทางหลวงหมายเลข 11 สายลำปาง - อำเภอเด่นชัย ถึงหลักกิโลเมตรที่ 10 เลี้ยวซ้ายเข้า ถนนผาลาด - แม่เมาะ อีก 10 กิโลเมตร จะผ่านที่ว่าการอำเภอแม่เมาะ และไปอีก 6 กิโลเมตร ก็จะถึงโรงไฟฟ้าแม่เมาะ

ลักษณะโรงไฟฟ้า

การสำรวจแหล่งถ่านลิกไนต์ในประเทศไทยเริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2460 ในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการจ้างชาว ต่างประเทศเข้ามาสำรวจ ได้พบแหล่งถ่านลิกไนต์ที่บริเวณอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง และที่ตำบลคลอง ขนาน อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่การสำรวจแหล่งลิกไนต์ในสมัยนั้นดำเนินไปแบบเป็นครั้งคราวไม่ ต่อเนื่อง จนถึงปี พ.ศ. 2475 จึงได้ยุติการสำรวจลงเป็นเวลายาวนาน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2493 กรมโลหกิจ (กรม ทรัพยากรธรณีในปัจจุบัน) รื้อฟื้นโครงการสำรวจแหล่งถ่านลิกไนต์ขึ้นมาดำเนินการอีกครั้ง

กิจการเหมืองลิกไนต์ เริ่มเมื่อปี 2460 ในสมัยรัชกาลที่ 6 เมื่อพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ซึ่งขณะนั้นทรงดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมรถไฟหลวง มีพระประสงค์จะสงวนป่าไม้ไว้ จึงโปรดให้ทำการสำรวจหาเชื้อเพลิงชนิดอื่น เพื่อนำมาใช้แทนฟืนสำหรับหัวรถจักรไอน้ำของรถไฟ การสำรวจในระยะแรก ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวจากประเทศฝรั่งเศส ต่อมาระหว่างปี 2464 - 2466 ได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญชาวอเมริกามาสำรวจอีก พบว่ามีแหล่งถ่านลิกไนต์ที่ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และที่คลองขนาน จังหวัดกระบี่ การสำรวจแหล่งถ่านหินลิกไนต์ ดำเนินการแบบเป็นครั้งคราวไม่ต่อเนื่อง จนถึง พ.ศ.2475 จึงได้หยุดชะงักเป็นเวลานาน

พ.ศ. 2493 กรมโลหกิจ (กรมทรัพยากรธรณี) รื้อฟื้นโครงการสำรวจแหล่งถ่านหินลิกไนต์ขึ้นมาดำเนินการอีกครั้ง

พ.ศ. 2496 ได้พบแหล่งถ่านลิกไนต์มีแนวชั้นติดต่อกันยาวไปตามลำห้วยในแอ่งแม่เมาะ และที่แหล่งกระบี่อีกเป็นจำนวนมาก

พ.ศ. 2497 รัฐบาลจัดตั้ง “องค์การพลังงานไฟฟ้าลิกไนต์” เปิดการทำเหมืองที่ อำเภอเหมืองแม่เมาะ

พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตถ่านลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะจำหน่าย โรงบ่มใบยาสูบในภาคเหนือ โรงงานของการรถไฟจังหวัดนครราชสีมา โรงปูนซิเมนต์ของบริษัทชลประทานซีเมนต์ จังหวัดนครสวรรค์ โรงไฟฟ้าวัดเลียบและโรงไฟฟ้าสามเสนของการไฟฟ้านครหลวง

พ.ศ. 2500 สามารถผลิตถ่านหินลิกไนต์ได้ปีละ 120,000 ตัน เทียบกับการใช้ไม้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงปริมาณ 300,000 ลูกบาศก์เมตร หรือต้องตัดไม้จากป่าปีละประมาณ 30,000 ไร่ หรือหากเทียบกับการใช้น้ำมันเตาที่ต้องซื้อจากต่างประเทศปีละประมาณ 35 ล้านลิตร

เมื่อประสบความสำเร็จในการผลิตลิกไนต์จำหน่ายเป็นเชื้อเพลิง จึงมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ขนาดกำลังการผลิต 12,500 กิโลวัตต์ โดยใช้ถ่านลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง และทำพิธีเปิด วันที่ 28 พฤศจิกายน 2503

เนื่องจากแหล่งแม่เมาะอุดมไปด้วยเชื้อเพลิงลิกไนต์จำนวนมหาศาล ซึ่งสามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้า ได้อย่างมั่นคง ในปี พ.ศ. 2515 รัฐบาลอนุมัติโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแม่เมาะในระยะเริ่มแรก จำนวน 2 เครื่อง กำลังผลิตเครื่องละ 75 เมกะวัตต์งานขยายเหมืองแม่เมาะก็เพิ่มปริมาณจากที่เคยผลิตได้ปีละแสนกว่า ตันเป็นล้านๆตัน และหลังจากนั้นเมื่อความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศไทยเพิ่มสูงขึ้น การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง ประเทศไทย (กฟผ.) ได้ทยอยก่อสร้างโรงไฟฟ้าเพิ่มเติมขึ้นเป็นลำดับ จนถึงปัจจุบันโรงไฟฟ้าแม่เมาะมีโรงไฟฟ้าทั้งหมดรวม 10 โรง กำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 2,400 เมกะวัตต์ เมื่อโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าแม่เมาะเครื่องที่ 4-7 (MMRP1) ก่อสร้างแล้วเสร็จในปลายปี 2561 โรงไฟฟ้าแม่เมาะจะมีโรงไฟฟ้ารวมทั้งหมด 7 เครื่อง (ปลดเครื่อง 4-7 ออกจากระบบ) กำลังการผลิตรวมทั้งสิ้น 2,455 เมกะวัตต์ ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ประมาณ 18,000 ล้านหน่วยต่อปี

การดำเนินงานก่อสร้าง

โรงไฟฟ้าแม่เมาะประกอบด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทั้งสิ้น 13 เครื่อง โดยมีลำกับขั้นตอนในการก่อสร้างและนำเข้าใช้งานพร้อมจ่ายเข้าสู่ระบบดังนี้

เครื่องที่ กำลังผลิตติดตั้ง (เมกะวัตต์) เริ่มก่อสร้าง (ปี พ.ศ.) นำเข้าใช้งาน (ปี พ.ศ.) หมายเหตุ
1 75 2518 2521 ปลดออกจากระบบ
2 75 2518 2522 ปลดออกจากระบบ
3 75 2518 2524 ปลดออกจากระบบ
4 140 2524 2527  
5 140 2524 2527  
6 140 2525 2528  
7 140 2525 2528  
8 270 2529 2532  
9 270 2530 2533  
10 270 2532 2534  
11 270 2532 2535  
12 270 2534 2538  
13 270 2534 2538  
MMRP1 655 2558 2561  
รวม 2,835 2524 - 2558 2527 - 2561  

ระบบส่งไฟฟ้า

ในบริเวณโรงไฟฟ้าแม่เมาะประกอบด้วยลานไกไฟฟ้า 3 แห่ง เพื่อรองรับพลังไฟฟ้า จากโรงไฟฟ้าแล้วส่งผ่านสายส่งไฟฟ้าไปยังจังหวัดต่างๆ ด้วยแรงดันไฟฟ้าหลายระดับ คือ 115 KV, 230 KV, และ 500 KV โดยเชื่อมโยงกับระบบส่งไฟฟ้าทั้งภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การดูแลด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

การรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากการที่โรงไฟฟ้าแม่ใช้ถ่านลิกไนต์ในการผลิตไฟฟ้า กฟผ. ได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบ ต่อคุณภาพอากาศ น้ำ และดิน และความเป็นอยู่ของประชาชนโดยตรง กฟผ. จึงได้มุ่งเน้นในการสำรวจและศึกษาทางนิเวศวิทยา ก่อนตัดสินใจดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ซึ่งกล่าวได้ว่าในบรรดาโครงการต่างๆ ที่ กฟผ. ดำเนินการมา โรงไฟฟ้าแม่เมาะได้รับการสำรวจศึกษาและแก้ไขทางนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมมากที่สุด

มาตรการในการดูแลและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

  1. ติดตั้งเครื่องดักจับฝุ่นที่โรงไฟฟ้า ซึ่งมีประสิทธิภาพระหว่างร้อยละ 89.5 - 99.7 เพื่อกรองฝุ่นจากการเผาไหม้ถ่านลิกไนต์ก่อนที่จะระบายอากาศทางปล่องควัน
  2. ติดตั้งจุดตรวจวัดค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ไว้ตามหมู่บ้านต่างๆรวม 16 จุด จาก จุดตรวจวัดเครื่องจะรายงานผลเข้าสู่ห้องควบคุมในโรงไฟฟ้า และยังรายงานเป็นระบบออนไลน์ไปยังโรงพยาบาลแม่เมาะและ กรมควบคุมมลพิษอีกด้วยหากพบว่ามีค่าความเข้มของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เกินมาตรฐาน กฟผ. จะลดการเดินเครื่องลงทันที
  3. ฉีดพ่นน้ำบนถนนเป็นประจำ เพื่อลดฝุ่นและพรมน้ำลงบนวัสดุที่มีการฟุ้งกระจายขณะขนถ่าย
  4. น้ำจากกระบวนการผลิตในโรงไฟฟ้าจะผ่านขบวนการบำบัดทางชีวภาพ โดย กฟผ. ขุดบ่อพักน้ำ เป็นระยะๆ เพื่อให้สารแขวนลอยตะกอน รวมทั้งปลูกพืชดูดซับสารละลายที่เจือปนมาในน้ำ เติมอากาศในน้ำ และตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอ
  5. ตรวจวัดแหล่งกำเนิดเสียงภายในโรงไฟฟ้า ซึ่งเกิดจากการเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้า และบริเวณใกล้เคียงโรงไฟฟ้าเพื่อควบคุมให้อยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐาน
  6. นอกจากนี้ ยังได้ทำการติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่โรงไฟฟ้าเครื่องที่ 4-13 ซึ่งสามารถกำจัดก๊าซฯได้ถึงร้อยละ 95 เพื่อเป็นหลักประกันในคุณภาพอากาศที่ดียิ่งขึ้น

รายละเอียดในการติดตั้งเครื่องกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์

เครื่องที่ เริ่มก่อสร้าง (ปี พ.ศ.) วันที่เริ่มใช้งาน
4 2540 14 กุมภาพันธ์ 2543
5 2540 14 กุมภาพันธ์ 2543
6 2540 7 ธันวาคม 2542
7 2540 7 ธันวาคม 2542
8 2537 26 พฤศจิกายน 2540
9 2537 17 กันยายน 2540
10 2537 28 มีนาคม 2541
11 2537 30 มกราคม 2541
12 2536 2 พฤษภาคม 2538
13 2536 18 กันยายน 2538

หมายเหตุ: โรงไฟฟ้าเครื่องที่ 1-3 ปลดระวางการเดินเครื่องไปแล้ว

การโยกย้ายราษฎร

การดำเนินงานเหมืองและการก่อสร้างโรงไฟฟ้าจำเป็นต้องใช้พื้นที่มาก จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีการอพยพราษฎรบางส่วน ออกจากพื้นที่บริเวณโครงการ กฟผ. ได้ใช้งบประมาณจำนวนมหาศาลในการจัดหาพื้นที่ใหม่ เพื่อให้ราษฎร สามารถใช้เป็นที่ทำกินได้อย่างต่อเนื่อง ในการโยกย้ายที่อยู่แต่ละครั้งราษฎรจะได้รับเงินทดแทนอย่างยุติธรรม ตามหลักเกณฑ์ ได้รับการจัดสรรที่ทำกิน และมีที่อยู่ใหม่อันเหมาะสมภายในบริเวณที่จัดสรรจะมีสาธารณูปโภค ครบครัน เช่น น้ำ ไฟฟ้า ถนน โรงกรองน้ำ โรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์ราชการ ที่ทำการไปรษณีย์ตลาดสด รวมทั้งพัฒนาและส่งเสริมอาชีพต่างๆ จนทำให้หมู่บ้านอพยพท่าปะตุ่น-นาแขม ได้รับการชมเชยจากตัวแทนธนาคารโลกว่า “เป็นชุมชนตัวอย่างของโลกเพราะมีความสมบูรณ์แบบในทุกด้าน”

สรุป

โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ในภาคเหนือ เป็นสื่อกลางในการนำ ความเจริญรุ่งเรื่องมาสู้ท้องถิ่นของชนในภาคเหนือ และพลังงานไฟฟ้าส่วนที่เหลือยังสามารถ ส่งไปหล่อเลี้ยง จุดศูนย์กลางที่หนาแน่นไปด้วยอุตสาหกรรม ธุรกิจ การค้า และที่อยู่อาศัย ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าในปริมาณ มากเป็นลำดับของประเทศ อย่างเช่นกรุงเทพฯ เขตปริมณฑล และหลายจังหวัดในภาคกลางรวมทั้งส่งพลังงาน ไฟฟ้าไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีกด้วยการที่แม่เมาะมีโรงไฟฟ้าถึง 10 เครื่อง* เนื่องจากแม่เมาะอุดม สมบูรณ์ไปด้วยแหล่งเชื้อเพลิงลิกไนต์ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญยิ่งของประเทศ หากไม่นำมาพัฒนาและใช้ ประโยชน์ในยามที่ประเทศต้องการพลังงานไฟฟ้า ก็จะเป็นการสูญเสียโอกาสและหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องนำเข้า น้ำมันเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงและไม่แน่นอน ทั้งยังทำให้ต้นทุนในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่ม สูงขึ้น ส่งผลกระทบแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าโดยรวมควบคู่ไปกับการดำเนินงานผลิตไฟฟ้า กฟผ. ได้เฝ้าระมัดระวัง ตรวจสอบคุณภาพอากาศ น้ำ และดิน ที่มีผลกระทบโดยตรงต่อการดำรงชีวิตของชุมชน สัตว์เลี้ยงและพืชต่างๆ อันเกิดจากการดำเนินงานขยายเหมือง การลำเลียงถ่านลิกไนต์เข้าสู่โรงไฟฟ้า และการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อให้แม่เมาะเป็นเมืองที่น่าอยู่ ปราศจากมลภาวะ สามารถอำนวยประโยชน์ด้าน พลังงานไฟฟ้า สร้างความเจริญให้แก่ท้องถิ่น ทั้งจังหวัดลำปางและหลายจังหวัดในประเทศอีกด้วย

*เหลือ 7 เครื่องในปลายปี 2561

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย