| ค่าสิเข้ม ค่าสิเทา ค่าสิปรกติ

ความเป็นมา


ปลายปี พ.ศ.๒๕๒๔ มีการขุดพบน้้ามันดิบที่อ้าเภอลานกระบือ จังหวัดก้าแพงเพชร และปริมาณที่พบมากเพียงพอที่จะผลิตมาใช้ในเชิงพาณิชย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงได้ติดตามความ
เคลื่อนไหวเกี่ยวกับงานสำรวจหาแหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาตินี้อย่างใกล้ชิดในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ บริษัทไทยเซลล์เอ็กซ์พลอเรชั่นแอนด์โปรดักชั่น จำกัด ผู้รับสัมปทานได้เสนอให้ กฟผ. น้าก๊าซธรรมชาติอันเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้ำมันดิบมาใช้ในการผลิตไฟฟ้า โดยบริษัทไทย
เซลล์สามารถจ่ายก๊าซธรรมชาติให้ได้วันละประมาณ ๖ ล้านลูกบาศก์ฟุต ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๒๖ เป็นต้น
ไป และจะจ่ายเพิ่มขึ้นอีกในปีต่อๆไป ดังนั้น กฟผ. จึงได้เริ่มวางแผนการติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันแก็สและสายส่งไฟฟ้าแรงสูงอย่างเร่งด่วนขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการเจรจาซื้อขายน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติที่ลานกระบือเป็นไปด้วยความสะดวก คณะรัฐมนตรีจึงแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดต่อเรื่องนี้กับบริษัทไทยเซลล์ฯ คณะกรรมการดังกล่าวมีมติให้ กฟผ. รับซื้อก๊าซธรรมชาติที่ลานกระบือจากบริษัทไทยเซลล์ฯได้โดยตรงกฟผ. ได้ลงนามกับบริษัทไทยเซลล์ฯในเอกสารการจัดทำข้อตกลงเพื่อการซื้อขายก๊าซฝ่ายสื่อสารองค์การ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

ที่ตั้ง


โรงไฟฟ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชร ห่างจากที่ว่าการอำเภอลานกระบือไปทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตรและอยู่ห่างจากแหล่งผลิตของบริษัทไทยเซลล์ฯไปทางทิศตะวันออก ๒ กิโลเมตร

การดำเนินงาน


เมื่อ กฟผ.ได้จัดซื้อที่ดิน ทำการวางแผนผังที่ตั้งโรงไฟฟ้าออกแบบรายละเอียด จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และเตรียมงานในด้านต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จึงได้เริ่มงานก่อสร้างด้านโยธาในบริเวณที่ตั้งโรงไฟฟ้า สถานีไฟฟ้าแรงสูงลานกระบือและขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูงพิษณุโลก ๑ พร้อมๆกันตั้งแต่เดือนกันยายน ๒๕๒๕ ได้แก่
งานถมดิน ท้ารั้วถนน สร้างบ้านพัก อาคารควบคุม คลังพัสดุ บ่อบาดาล เสาธง ฐานรากของเครื่องกังหันแก๊สอุปกรณ์โรงไฟฟ้า โครงเหล็ก ระบบระบายน้้า ระบบประปา ระบบไฟฟ้าและอาคารต่างๆ รวมทั้งการปลูก
ต้นไม้และตกแต่งบริเวณสำหรับการขนย้ายเครื่องกังหันแก๊สจากโรงไฟฟ้าต่างๆมาติดตั้งที่โรงไฟฟ้าลานกระบือ ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๒๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้เครื่องกังหันแก๊ส (กิโลวัตต์) ขนาดก าลังผลิต ย้ายมาจาก
เครื่องที่ ๑ ๑๖,๐๐๐ โรงไฟฟ้าสุราษฏร์ธานี (เครื่องที่ ๒)
เครื่องที่ ๒ ๑๖,๐๐๐ โรงไฟฟ้าสุราษฏร์ธานี (เครื่องที่ ๑)
เครื่องที่ ๓ ๑๔,๐๐๐ โรงไฟฟ้าอ่าวไผ่
เครื่องที่ ๔ ๑๔,๐๐๐ โรงไฟฟ้าสุราษฏร์ธานี (เครื่องที่ ๓)
เครื่องที่ ๕ ๒๐,๐๐๐ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (เครื่องที่ ๓)
เครื่องที่ ๖ ๒๐,๐๐๐ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (เครื่องที่ ๒)
เครื่องที่ ๗ ๒๐,๐๐๐ โรงไฟฟ้าพระนครใต้ (เครื่องที่ ๔)
เครื่องที่ ๘ ๒๐,๐๐๐ โรงไฟฟ้าสงขลา
เมื่อการติดตั้งหน่วยผลิตไฟฟ้าแล้วเสร็จสมบูรณ์ โรงไฟฟ้าลานกระบือมีหน่วยผลิตไฟฟ้ากังหันแก็ส ๘
เครื่อง รวม ก้าลังผลิตติดตั้ง ๑๕๐,๐๐๐ กิโลวัตต์ ให้พลังงานไฟฟ้าปีละ ๘๐๔ ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง

ระบบส่งไฟฟ้า


ทางด้านระบบส่งไฟฟ้านั้น การขยายสถานีไฟฟ้าแรงสูงพิษณุโลก๑เพื่อรับกระแสไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้ากังหันแก็สลานกระบือ ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๒๖ ส่วนลานไกไฟฟ้าได้แล้วเสร็จในปลายเดือนมีนาคม ๒๕๒๖ เช่นกัน งานก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าขนาด ๑๑๕ กิโลโวลต์ ระหว่างโรงไฟฟ้ากังหันแก็สลานกระบือสถานีไฟฟ้าแรงสูงพิษณุโลก ๑ มีระยะทาง ๔๗ กิโลเมตร จำนวน ๑ วงจร ได้เริ่มงานเมื่อปลายเดือนกรกฎาคม ๒๕๒๕ และแล้วเสร็จในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๒๖

 

ราคาโครงการ


งบประมาณในการใช้จ่ายสำหรับโครงการโรงไฟฟ้ากังหันแก็สลานกระบือตั้งแต่ปี ๒๕๒๕-๒๕๓๑ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๔๔.๔๘ ล้านบาท ปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติกฟผ.ได้ลงนามกับบริษัทไทยเซลล์ฯในสัญญาเบื้องต้นเพื่อการซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งน้ำมันดิบลานกระบือแหล่งสิริกิติ์โดยตกลงกันในราคา ๒๘.๘ บาท ต่อปริมาณก๊าซ ๑ ล้าน บี.ที.ยู.

สรุป


โรงไฟฟ้ากังหันแก๊สลานกระบือ เป็นแหล่งผลิตพลังงานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย สามารถนำก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตน้้ามันดิบภายในประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ และช่วย
สงวนเงินตราต่างประเทศได้ส่วนหนึ่ง
นอกจากนี้ โรงไฟฟ้ากังหันแก็สลานกระบือและระบบส่งไฟฟ้ายังช่วยเสริมระบบไฟฟ้าในภาคเหนือให้มีความมั่นคงยิ่งขึ้นและช่วยลดภาระการทำงานของสายส่งไฟฟ้าระหว่างสถานีไฟฟ้าแรงสูงพิษณุโลก ๑ กับพิษณุโลก ๒ อีกทั้งชะลอเวลาที่จะต้องเสริมสายส่งช่วงนี้ให้นานขึ้น ท้าให้การสูญเสียในระบบส่งไฟฟ้าลดลง
กฟผ.ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้ากังหันแก็สลานกระบือแล้วเสร็จภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพื่อขานรับนโยบายของรัฐบาล และสนองตอบความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในประเทศอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย