| ค่าสิเข้ม ค่าสิเทา ค่าสิปรกติ

ความเป็นมา

      โรงไฟฟ้าวังน้อยถือว่าเป็นโครงการเร่งด่วนเพื่อรองรับนิคมอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นในภาคกลางตอนล่าง คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติในหลักการให้ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมวังน้อย ชุดที่ 1 –3 เมื่อ วันที่ 5 ตุลาคม 2536 และคณะรัฐมนตรีรับทราบเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2537 โดยผ่านความเห็นชอบตาม กระบวนการต่างๆของสิ่งแวดล้อมในปีพ.ศ. 2537 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)ได้เริ่มก่อสร้าง และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบทั้ง 3 ชุด ในปี พ.ศ. 2540 และ พ.ศ. 2541 ตามลําดับ

สถานที่ตั้ง

      ตั้งอยู่เลขที่ 32 หมู่ 4 ต.วังจุฬา อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา บนเนื้อที่ประมาณ 700 ไร่ อยู่ในเขต พื้นที่ตําบลวังจุฬา 140 ไร่ และในตําบลข้าวงาม 560 ไร่ โดยอยู่ห่างจากอําเภอวังน้อย ไปทางทิศเหนือตาม ถนนพหลโยธินประมาณ 10 กิโลเมตร ( ประมาณหลักกิโลเมตรที่ 72 จากกรุงเทพฯ ) และห่างจากถนน พหลโยธิน ประมาณ1.7 กิโลเมตร

การดําเนินงาน

      ในระยะแรก โรงไฟฟ้าวังน้อย มีเพียงโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมชุดที่1- 3 ต่อมามีการเจริญเติบโต ทางด้านเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมทําให้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ภาคกลางของประเทศเพิ่มสูงขึ้นการ ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงต้องเตรียมการจัดหาแหล่งผลิตไฟฟ้าเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบ ไฟฟ้า และเป็นไปตาม แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้า ของประเทศไทย พ.ศ. 2553 - 2573 (Power Development Plan – PDP 2010) โดยให้ กฟผ. ดําเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้าวังน้อยชุดที่ 4 ภายในพื้นที่ เดิมของโรงไฟฟ้าวังน้อยปัจจุบัน เพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในเขตพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งโรงไฟฟ้า วังน้อยชุดที่ 4 ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554 ก่อสร้างและ จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2557 มีกําลังผลิต 750 เมกะวัตต ทําให้โรงไฟฟ้าวังน้อยมีกําลัง ผลิตทั้งสิ้น 2,660 เมกะวัตต์ โดยสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าสูงสุดได้ประมาณปีละ 10,348 ล้านกิโลวัตต์ ชั่วโมง (ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2557) นอกจากนี้แผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 2558-2579 หรือ PDP 2015 ได้พิจารณาเห็น ควรต้องสร้างโรงไฟฟ้าทดแทนโรงเก่า เพื่อรักษาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน บริเวณ เขตนครหลวงตอนบน จึงได้บรรจุโครงการโรงไฟฟ้าวังน้อยทดแทน ชุดที่ 1-2 กําลังผลิตสุทธิ 1,300 เมกะวัตต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ในปีพ.ศ.2566 และโรงไฟฟ้าวังน้อยทดแทนชุดที่ 3 กําลังผลิต สุทธิ 1,300 เมกะวัตต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ในปีพ.ศ.2568 ตามลําดับ

รายละเอียดโรงไฟฟ้า

โรงไฟฟ้า เชื้อเพลิง ปีที่เสร็จ กําลังผลิตตามสัญญาเมกะวัตต์ กําลังผลิตสร้างทดแทน/ปีแล้วเสร็จเมกะวัตต์
พลังความร้อนร่วมชุดที่ 1-2 ก๊าซธรรมชาตฺิ 2540 612+612 1300 ทดแทน ปี 2566
พลังความร้อนร่วมชุดที่ 3 ก๊าซธรรมชาติ 2541 686 1300 ทดแทน ปี 2568
พลังความร้อนร่วมชุดที่ 4 (PDP2010 rev2) ก๊าซธรรมชาติ 2557 750 750
รวมกําลังผลิต 2,660 3,350 ในปี 2568

การใช้เชื้อเพลิง

      โรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 1-3 ใช้ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยเป็นเชื้อเพลิงหลักโดยรับก๊าซจากท่อก๊าซ บางปะกง – วังน้อย และน้ํามันดีเซลเป็นเชื้อเพลิงสํารอง ส่วนโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 4 ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็น เชื้อเพลิงเพียงอย่างเดียว ก๊าซธรรมชาติจะขนส่งผ่านทางท่อฝังใต้ดินมายังโรงไฟฟ้า ส่วนน้ํามันดีเซลจะขนส่ง ทางรถบรรทุกน้ํามัน

การดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

โรงไฟฟ้าวังน้อย

      ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านต่างๆ ตามที่กําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสมอมา มีการควบคุมมลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตอย่างเข้มงวด ทําให้มล สารทั้งหมดที่ระบายออกจากโรงไฟฟ้ามีค่าอยู่ในมาตรฐานกําหนดตลอดมา โดยโรงไฟฟ้ามีระบบการควบคุม มลสาร ดังนี้คือ - คุณภาพอากาศ มีการติดตั้งระบบฉีดไอน้ําหรือน้ํา (Steam or Water injection) ที่เครื่อง กังหันก๊าซของโรงไฟฟ้าวังน้อย ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 ส่วนโรงไฟฟ้า ชุดที่ 3 และชุดที่ 4 ติดตั้งระบบเผาไหม้แบบ Dry low NOx burner เพื่อลดอุณหภูมิในห้องเผาไหม้ ลดอัตราการระบายก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน และมี การติดตั้งระบบตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (Continuous Emission Monitoring System; CEMs) ที่ปล่องของโรงไฟฟ้าทุกปล่อง

- คุณภาพน้ํา

      โรงไฟฟ้าวังน้อยมีระบบบําบัดน้ําเสียด้วยจุลินทรีย์เพื่อบําบัดน้ําเสียจากอาคาร มี บ่อสะเทินทางเคมี (Neutralization pit) เพื่อบําบัดน้ําทิ้งจากกระบวนการผลิต มีบ่อดักไขมัน (Oil separator) เพื่อบําบัดน้ําทิ้งที่มีน้ํามันปนเปื้อน จากนั้นน้ําที่ผ่านการบําบัดแล้วทั้งหมดรวมถึงน้ําจากหอหล่อ เย็นจะไหลไปรวมกันที่บ่อพักน้ําทิ้ง (Holding pond) เพื่อกักน้ําไว้ให้ตกตะกอนก่อน แล้วไหลล้นไปที่บ่อหน่วงน้ํา (Retention pond) เพื่อลดปริมาณสารแขวนลอย สารละลาย และความนําไฟฟ้า ก่อนปล่อยลงสู่คลอง 26 และมีการติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพน้ําทิ้งต่อเนื่อง ได้แก่ ความเป็นกรดและด่าง อุณหภูมิ ความนําไฟฟ้า และออกซิเจนละลาย บริเวณอาคารตรวจสอบคุณภาพน้ําทิ้งก่อนระบายลงคลอง 26

- การจัดการของเสีย

      ขยะมูลฝอยจากสํานักงานโรงไฟฟ้าจะว่าจ้างบริษัทเอกชนที่ได้รับ อนุญาตจากหน่วยงานราชการเป็นผู้ขนย้ายและนําไปกําจัด ขยะที่เกิดขึ้นจากกระบวนผลิตทั้งหมด เช่น เรซินที่เสื่อมสภาพ (Waste resin) น้ํามันเครื่องใช้แล้ว (Used oil) และกากน้ํามัน (Waste oil) เป็นต้น โรงไฟฟ้าจะส่งให้บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนําไปกําจัดด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามหลัก วิชาการเช่นกัน ส่วนกากตะกอนที่รีดน้ําแล้ว (sludge cake) จากระบบผลิตน้ํา โรงไฟฟ้าได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้นําไปถมที่ลุ่มภายในโรงไฟฟ้าวังน้อย (หนังสือกรมโรงงานอุตสาหกรรม ที่ อก 0313/5763 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2546)

- ระดับเสียง

      โรงไฟฟ้าวังน้อยมีการติดตั้งชุดลดเสียง (Silencer) เพื่อลดเสียงดังจากการระบาย ไอน้ํา มีการสร้างห้องคลุมเครื่องจักรบริเวณห้องเผาไหม้ของเครื่องกังหันก๊าซ มีการกําหนดข้อมูลจําเพาะของ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีเสียงดัง ให้มีค่าระดับความดังเสียงไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ) ที่ระยะห่างจากแหล่งกําเนิดเสียง 1 เมตร มีการตรวจวัดระดับเสียงตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงจัดให้มีป้ายหรือสัญลักษณ์บริเวณพื้นที่ที่มีเสียงดังเกิน 80 เดซิเบล (เอ) และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ที่ครอบหู หรือปลั๊กอุดหู สําหรับพนักงานที่เข้าไปปฏิบัติงานบริเวณพื้นที่ที่มีระดับเสียงสูงเกินกว่า 80 เดซิเบล (เอ)

- นิเวศวิทยาแหล่งน้ํา

      โรงไฟฟ้าวังน้อยมีการติดตั้งตะแกรงบริเวณท่อสูบน้ําและมีการดูแล รักษาตะแกรงให้อยู่ในสภาพดีและใช้งานได้อยู่เสมอ มีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําในคลองระพีพัฒน์และคลอง 26 อยู่เสมอ รวมถึงมีการวิเคราะห์หาชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน ปีละ 2 ครั้ง บริเวณคลองระพีพัฒน์และคลอง 26 จํานวน 4 จุด คือ จุดสูบน้ําดิบในคลองระพีพัฒน์ (บริเวณประตูน้ํา) คลอง 26 บริเวณจุดปล่อยน้ําทิ้งจากโรงไฟฟ้า คลอง 26 บริเวณท้ายน้ําของจุดปล่อยน้ําทิ้งจาก โรงไฟฟ้าประมาณ 500 เมตร และคลอง 26 บริเวณเหนือน้ําของจุดปล่อยน้ําทิ้งจากโรงไฟฟ้าประมาณ 500 เมตร นอกจากการดําเนินงานตามมาตรการฯ ที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัดแล้ว โรงไฟฟ้าวังน้อยยังใส่ใจเข้า ร่วมกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมแบบสมัครใจอีกมากมาย เช่น เข้าร่วมกิจกรรมการจัดทําคาร์บอนฟุตพริ้นท์ องค์กรในปี 2557 จนได้รับประกาศนียบัตรผ่านการขึ้นทะเบียนคาร์บอนฟุตพริ้นท์องค์กร จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์กรมหาชน) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 ได้รับรางวัล CSR-DIW จากกระทรวงอุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ ที่ 3 จากกระทรวง อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ได้รับเกียรติบัตรโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2553 และได้รับใบรับรอง ISO 14001 ตั้งแต่ปี 2542 เป็นต้น

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย