| ค่าสิเข้ม ค่าสิเทา ค่าสิปรกติ

องค์ประกอบการผลิตพลังงานแบบ smart

Smart Energy (ระบบผลิตทันสมัย)

  • เพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้า โดยใช้เทคโนโลยีสะอาดและลดก๊าซคาบอนไดออกไซด์ ตามข้อตกลงปารีส
  • พัฒนาพลังงานหมุนเวียนที่มีความเสถียร และแบบผสมผสาน (Hybrid) พร้อมระบบกักเก็บพลังงาน
  • ขออนุมัติเพิ่มการผลิตพลังงานหมุนเวียนของ กฟผ. จาก 500 เมกะวัตต์ เป็น 2000 เมกะวัตต์

Smart System (ระบบควบคุมอัจฉริยะ)

  • พัฒนาต้นแบบ Smart Grid ณ จังหวัดแม่ฮ่องสอน แล้วเสร็จในปี 2563 โดยการใช้สมองกลควบคุมและสั่งการ ทั้งการผลิตจากพลังงานหมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการไฟฟ้า 

Smart Learning (ถ่ายทอดองค์ความรู้)

  • ติดอาวุธทางความรู้โดยจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน 8 แห่งทั่วประเทศ

Smart City (เมืองอัจฉริยะ)

  • พัฒนาต้นแบบเมืองอัจฉริยะ "EGAT Eco Plus+" ในพื้นที่สำนักงานใหญ่บางกรวย แล้วเสร็จ ปี 2565
  • ร่วมกับ สวทช. จัดทำต้นแบบการนำรถยนต์เก่า มาทำเป็นรถยนต์ไฟฟ้า (EV) แล้วเสร็จ พร้อมพิมพ์เขียวให้ผู้ประกอบการฟรี นำไปดำเนินการในปี 2563

 

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย