| ค่าสิเข้ม ค่าสิเทา ค่าสิปรกติ

โรงไฟฟ้าพลังน้ำมีหลักการทำงานคือ ใช้แรงดันของน้ำจากเขื่อนและอ่างเก็บน้ำซึ่งอยู่ระดับสูงกว่าโรงไฟฟ้าไปหมุนกังหันน้ำ ซึ่งมีแกนต่อกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ผลิตไฟฟ้าตลอดเวลาที่มีน้ำไหลผ่านจึงได้กระแสไฟฟ้าเพื่อส่งออกไปใช้งาน ซึ่งโรงไฟฟ้าในยุคแรกแรกของประเทศไทยจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังน้ำ มีมากถึง 23 แห่งในประเทศไทย

ข้อดี
- ไม่มีต้นทุนค่าเชื้อเพลิง
- เป็นแหล่งชลประทานและแหล่งท่องเที่ยว

ข้อจำกัด
- ใช้พื้นที่ในการก่อสร้างมาก
- พื้นที่ก่อสร้างต้องมีลักษณะเฉพาะ
- การผลิตไฟฟ้าขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการระบายน้ำเพื่อการชลประทาน

จัดทำโดย : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย